จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องสัมภาษณ์และคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของ บก.สส.สตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-11-26T08:09:36+00:00
ตัวอย่างร่างประกาศและประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องสัมภาษณ์และคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของ บก.สส.สตม. ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2019-11-26T08:08:43+00:00
ตัวอย่างประกาศและประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ กก.๓ บก.สส.สตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2019-11-26T08:07:48+00:00